آگهی مناقصه

موضوع : ۷۳-۹۵ خريد ركوردرهای بدون كاغذ (paper less Recorder)

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه :۹۵/۳۱ـ توسعه يک فيدر خط۴۰۰ کيلوولت در پست نيروگاه کرمان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۹۹ـاحداث فونداسيون ،خريدواجرای سيستم زمين برج های خط۱۳۲ زنگی آباد و اختيار آباد

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : عمليات احداث فونداسيون خط ۶۳ كيلوولت دو مداره پول به بلده ( محدود ۹۵/۱-۲۲ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۱۲۰۲۸- خدمات نظافت پستهای امور انتقال نيروی تهران ۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
مزايده

موضوع : فروش اجناس اسقاط ( ترانسفورماتور- تير چوبی - آهن آلات)- مزايده ۹۵-۱۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : فروش ۶۰ تن سيم مسی اسقاط

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع کابل فشارضعيف مسی و آلومينيومی به شماره ۶۲ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع کابل فشارضعيف آلومينيومی خودنگهدار به شماره ۶۱ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريدانواع پايه بتنی مسلح به شماره ۶۰ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع چراغ خيابانی به شماره ۵۹ـ۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۷۲-۹۵ خريد ترانسميترهای فشار و اختلاف فشار

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۸۸ـ خريد يراق آلات سيم هادی و محافظ فيبر نوری خط ۲۳۰کيلوولت نيروگاه کهنوج – کهنوج ۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : قطع و وصل وتوزيع قبوض و قرائت كنتور ونصب و اصبلاح انشعابات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزيابی کيفی خريد ۵۰۰ مگاوار بانکهای خازنی صنعت برق کشور شماره ۳۱/۹۵۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای غرب / وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی