آگهی مناقصه

موضوع : عمليات احداث بخشی از شبکه روشنايی شهرک صنعتی خرمشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۰۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : عمليات احداث بخشی از شبکه روشنايی شهرک صنعتی آبادان۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۰۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد دو دستگاه پست کمپکت ۱۰۰۰ کيلو وات آمپر (GIS)

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۱۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد پانزده دستگاه سيستم بازرسی X-Ray چمدانی مجهز به دو منبع اشعه

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۱۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد، نصب و راه‏اندازی ۳۶ دستگاه سيستم راهبند و۸۵ دستگاه پلاک خوان جهت نصب در گمرکات .......

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۷ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۱۱۰۰۵ - خريد ۲۰۰۰۰۰ ليتر روغن عايقی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : سرويس های فنی تعميراتی برق (فشارقوی وضعيف)منازل ادارات واماکن ۸۲۹/۹۵/۶۰۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز بيد بلند/ وزارت نفت
مهلت : ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : راهبری، تعمير و نگهداری تاسيسات مكانيكی و برقی ساختمانهای اداری سازمان بنادر و دريانوردی

دستگاه برگذارکننده : سازمان بنادر و دريانوردي/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ۹۵/۱۲۰۱۲- به روزرسانی مدارات ۶۲ پست فوق توزيع (گروه اول)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : احداث و تجهيز مخزن زمينی بتنی، ايستگاه پمپاژ و شبكه توزيع آب، فضای سبز و آتش نشانی فرودگاه رشت

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۶۵ـطراحی ، خريد و نصب برج به همراه عمليات سيم کشی خط انتقال دو مداره

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان ايرانشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی تحويل در شهرستان زاهدان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه تعميرات ترانسفورماتور ۹۵/۱۵۰۹

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۸ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات شبکه (فايروال) (شماره ثبت سامانه ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۷ )

دستگاه برگذارکننده : بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی