آگهی مناقصه

موضوع : نگهداری،پشتيبانی و ارسال آنلاين و آفلاين ديتای چهل دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان تهران

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی عمومی ۲۷۰/۹۵: خدمات نصب،راه اندازی ونگهداری شبکه بی سيم سازمان آب وبرق خوزستان

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد لامپ

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يراق آلات شبکه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد۷ دستگاه ست کامل اندازه گيری انحراف سنجی و ۲ دستگاه ديتا لاگر پيزومتری های ارتعاشی

دستگاه برگذارکننده : شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۳۰۰۱/۹۵- احداث پست ۲۰/۶۳ کيلوولت پرديس ۲ (بصورت EPC)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : توسعه و زير ساخت شبكه مخابراتی بندر كاوه

دستگاه برگذارکننده : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم/ نهاد رياست جم
مهلت : ۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : توسعه بستر فيبر نوری از اسكله بندر شهيد ذاكری تا شهرك صنعتی طولا( مديريت صنعت و معدن ) به طول ۱۳ كيل

دستگاه برگذارکننده : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم/ نهاد رياست جم
مهلت : ۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع تابلو توزيع ، تابلو اندازه گيری ، جعبه انشعاب و تابلو روشنائی ۹۵/۱۴۹۰

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۲ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل مسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۷. برونسپاری خدمات مالی، اداری،خدمات مشترکين و بهره برداری شهرستان کيار و شعب تابعه _ ( مناقصه ۹۵-۱۶

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۶. پروژه برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعيف و مشترکين و ..... GIS (مناقصه۹۵-۵ تجديد شده)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۵. بهينه سازی شبکه ۲۰ کيلوولت شهر سامان با سيم روکشدار (مناقصه۹۵-۲ تجديد نوبت دوم)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۴. خريد انواع سيم آلومينيوم (مناقصه۹۵-۱۹)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. احداث دو فيدر خروجی پست ۲۰/۶۳ کيلوولت شهرکرد ۲ ( فاز ۱) (مناقصه۹۵-۱۴)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی