آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۴۴ـ اجرای عمليات ايمن سازی ترانس های ارت و سرويس و تغذيه داخلی با اجرای فنس محافظ

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبكه برق سه فاز ۲۰كيلو ولت ايستگاه پمپاژ آب آشاميدنی چشمه خضر زنده -شهرستان اردل

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه عمومی يک مرحله ای خريد٬نصب وراه اندازی تاسيسات برق وکابل کشی پست برق بيمارستان معاون صحنه

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه/ وزارت
مهلت : ۲۶ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبکه داخلی مخابرات شهرک سنگ اليگودرز

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۱۰۰۶/۹۵ - خريد ۵۸۰ دستگاه خازن ۲۱۷.۲۰۰و ۱۰۰ کيلووار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان سوران

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان خاش

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای ايرانشهر – دلگان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای نيکشهر – فنوج – اسپکه- قصرقند

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای مهرستان – راسک – سرباز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای سراوان – سوران

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای زاهدان – خاش – ميرجاوه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۴۰۰۰ عدد انواع كلمپ و ۴۰۰۰ عدد بند پلاستيكی و ۱۱۵۰۰ عدد انواع درپوش

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۰۵/۹۵- تأمين تجهيزات و تکميل اينترفيس و مارشالينگ پستهای انتقال (PC

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۳۳/۹۵ خريد ترانسميترهای فشار و اختلاف فشار

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی