آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه توزيع برق شهرک صنعتی بوشهر۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۱۰۰۱/۹۵ - خريد کابل های فشار ضعيف و ۲۰ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع برقگير

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع يراق آلات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تعداد ۹۰ دستگاه کولر اسپليت گرمايشی و سرمايشی ( توليد ايران) مورد نياز مدارس استان گلستان

دستگاه برگذارکننده : اداره کل نوسازی مدارس گلستان/ وزارت آموزش و پرورش
مهلت : ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تحديد اول خريد اجناس مکانيکی ٬ برودتی و گازی

دستگاه برگذارکننده : موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازي/ وزارت جهاد کش
مهلت : ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : خريد انواع تير سيمانی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی / وزارت نير
مهلت : ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان شناسايی توليد کنندگان ترانسفورماتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کنتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
مزايده

موضوع : مزايده فروش اقلام مازاد و اسقاط شامل آهن آلات٫ لوازم اداری

دستگاه برگذارکننده : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران/ وزارت نفت
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:

خبرنامه تخصصی