آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کنتور تکفاز (مناقصه۹۵-۱)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۵ـاجرای عمليات ساختمان کنترل و گالری ۲۰ کيلوولت پست مردهک

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : برون سپاری امور حوزه IT بانك كشاورزی - ۳/ع/۹۵

دستگاه برگذارکننده : بانک کشاورزي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کات اوت فيوز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع جعبه کنتور کامپوزيت ۹۵/۱۴۶۷

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۲۱/۹۴- تهيه و نصب درپوش های بتنی پيش ساخته

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تهيه و نصب مودم ، تجهيز و راه اندازی مراکز ديسپاچينگ و بهره برداری از مودم و مراکز ديسپاچينگ در محد

دستگاه برگذارکننده : شرکت آب منطقه ای سمنان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۲ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : ساخت مرکز داده

دستگاه برگذارکننده : شرکت مهندسی و توسعه گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد فيوز کات اوت وانواع يراق آلات ۱۴۱-۱۳۹-۱۳۷-۲/۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه،نصب وراه اندازی (خدمات پس از فروش) تجهيزات الکترومکانيکال ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهر سرعين

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تأمين خدمات ترافيک پيامک قوه قضائيه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل پشتيبانی و خدمات رفاهی قوه قضائيه/ قوه قض
مهلت : ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث خط و پست

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : دعوت به تجديد مناقصه محدود دومرحله ای ۲۳۰۰۱/۹۴- تکميل کارهای باقيمانده پست ۶۳/۲۳۰وردآورد(جهت اطلاع)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد وخدمات طراحی، نصب و راه اندازی، آموزش ديزل ژنراتور پرظرفيت با متعلقات مربوطه۱۰/۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت ارتباطات زيرساخت/ وزارت ارتباطات و فناوری اطل
مهلت : ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد چهارصد دستگاه کولر پنجره ای ۱۸۰۰۰

دستگاه برگذارکننده : اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان/ وزارت آموزش و
مهلت : ۱۷ / ۰۱ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی