آگهی مناقصه

موضوع : ۴. خريد انواع سيم آلومينيوم (مناقصه۹۵-۱۹)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. احداث دو فيدر خروجی پست ۲۰/۶۳ کيلوولت شهرکرد ۲ ( فاز ۱) (مناقصه۹۵-۱۴)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۲. احداث شبکه ۲۰ کيلوولت زمينی بلوار کاشانی ( فاز ۴) (مناقصه۹۵-۱۳)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۱. احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۲۰۰۴/۹۵- احداث سيستم روشنايي٬اعلام حريق وتهيه کانال پست شهيد فيروزی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ، نصب و راه اندازی يک دستگاه ايکس ری کاميونی -کانتينری

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : اجرای عمليات يکپارچه تامين منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب و نصب انشعابات

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد بی سيم جهت ناوگان فوريتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان/
مهلت : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد انواع کابل آلومينيوم کراسلينک و انواع کابل خودنگهدار فشار ضعيف و متوسط و سيم آلومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۰۷/۹۵- عمليات بهسازی بخشی از ساختمان ديسپاچينگ منطقه ای

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يک دستگاه چيلر اسکرو آب خنک و يک دستگاه برج خنک کننده جهت بيمارستان شهدای تجريش

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتي/ وزارت بهد
مهلت : ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يک دستگاه ديزل ژنراتور به همراه تابلو برق جهت بيمارستان امام حسين

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتي/ وزارت بهد
مهلت : ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه ٬اجرا ٬نصب٬تست وراه اندازی ۳۴۱ عددچراغ خيابانی .

دستگاه برگذارکننده : ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت صنعت٬معدن و ت
مهلت : ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تأمين تجهيزات خط ۶۶ کيلوولت دو مداره واقع در ميدان آزادی بوشهر

دستگاه برگذارکننده : استانداری بوشهر/ وزارت کشور
مهلت : ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵/۴ خريد کابل فاصله دار .تک رشته ای

دستگاه برگذارکننده : کياست اميريان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی