آگهی مناقصه

موضوع : نصب علائم الكتريكی در پروژه ايستگاههای حومه ای(محور تهران-گرمسار،تهران-قزويم و قزوين-قم)ش.م ۱۱/۹۴/۳۳

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نظارت کارگاهی بر عمليات خريد٬نصب ٬تست و راه اندازی تجهيزات سيستم های ATCايستگاهی در چهرمحور شامل شرق

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه برق فشارمتوسط نمايشگاه

دستگاه برگذارکننده : ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت صنعت٬معدن و ت
مهلت : ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه برق فشارمتوسط نمايشگاه

دستگاه برگذارکننده : ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت/ وزارت صنعت٬معدن و ت
مهلت : ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۱۱/۹۳- تامين تجهيزات و اصلاح فونداسيون خطوط ري-رجايي-آوينی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۰۰۰ دستگاه برقگير ۲۴ كيلوولت و۱۰۰۰ دستگاه كات اوت فيوز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول - تجديد مرتبه اول مناقصه شماره ۲۷۰۲-۴-۳۰۰۷۸ (خريد تعداد ۶ دستگاه ترانس توزيع هرمتيك ۲۰۰۰ كی

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۲۲ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجهيزات رايانه ای

دستگاه برگذارکننده : اداره کل پشتيبانی و خدمات عمومي/ نهاد رياست جمهوری
مهلت : ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : قرائت کنتور،توزيع صورتحساب و وصول مطالبات عادی و ديماندی در سطح استان (مناقصه ۹۵-۸)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری حجمی روشنايی معابر شهرستان فارسان (مناقصه ۹۵-۷)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری خدمات اپراتوری و پاسخگويی سامانه فوريتهای برق استان(مناقصه ۹۵-۶)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : پروژه برداشت اطلاعات شبکه فشارضعيف و مشترکين و ...(GIS)(مناقصه ۹۵-۵)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : بهينه سازی شبکه ۲۰کيلو ولت شهر سامان با سيم روکشدار(مناقصه ۹۵- ۲تجديد شده)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه،نصب وراه اندازی خدمات پس از فروش تجهيزات الکترومکانيکال ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهر سرعين

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۲۳ دستگاه ترانسفورماتور روغنی کم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی