مزايده

موضوع : حراج حضوری مقادير متنابهی لوازم مستعمل و فرسوده و اسقاطی از قبيل ميز و صندلی وكمد و كتابخانه و تلفن

دستگاه برگذارکننده : شرکت ساخت وتوسعه زيربناهای حمل و نقل کشور/ وزارت ر
مهلت : ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع لوازم برقی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع يراق آلات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تعمير و نگهداری و بهره برداری ۶ دستگاه توزين ديناميک (شماره مناقصه ۲۱/۹۵/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و تکميل اجرای سيستم تله متری خط انتقال کوهرنگ و انشعابات در مسير

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد فانوس و ماژول چراغ راهنمايی

دستگاه برگذارکننده : استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور
مهلت : ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد رزين و پلی استر جهت لوپ های تقاطعات

دستگاه برگذارکننده : استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور
مهلت : ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد برق اضطراری تقاطعات کنترل هوشمند

دستگاه برگذارکننده : استانداری کرمانشاه/ وزارت کشور
مهلت : ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين ونصب دوربين های نظارتی ساختمان اداره کل

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين ،نصب و راه اندازی دوربين های نظارتی پايانه بندر امام خمينی(ره)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين ونصب دوربين های نظارتی پايانه مرزی چزابه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين و نصب و راه اندازی دوربين های نظارتی پايانه مرزی شلمچه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۱۸ قلم قطعات باطری تغذيه سري/کارت حافظه/کارت شبکه و متعلقات

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۱۸ قلم قطعات باطری تغذيه سري/کارت حافظه/کارت شبکه و متعلقات

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی