آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : طراحی، خريد، نصب، تست و راه‌اندازی پست ۶.۶/۶۳ کيلوولت ايستگاه پمپاژ اصلی، توسعه پست ۶۳ کيلوولت ايستگ

دستگاه برگذارکننده : شرکت توسعه منابع آب ونيروی ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۴/۸۵ـاجرای عمليات احداث پست موقت۲۰/۲۳۰کيلوولت زهکلوت (۲)

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يک دستگاه کيوسک کامپکت KVA۳۱۵

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی بيرجند/ وزارت بهد
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۲۰۱۹/۹۴ - طراحی و خريد تجهيزات تکميلی دو پست يزدانشهرو قلعه‌کامکار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه سيمانی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : کانال کنی وکابل کشی علائم ايستگاهی چمسنگر؛قارون وسپيددشت

دستگاه برگذارکننده : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران/ وزارت راه وشهرسا
مهلت : ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفی اجرای سيستم اسکادا

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه :۹۴/۱۱۲ـخريد ۳۸ دستگاه سلول و فيدر ۲۰ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع قيوز کات اوت و تابلو و کابل و يراً آلات و برقگير ۱۴۵-۱۳۷-۲/۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد، نصب و راه اندازی مرکز تلفن DTS

دستگاه برگذارکننده : مديريت شبکه برق ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
آگهی مناقصه

موضوع : نصب و اصلاح كنتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و نصب دوربين های مداربسته آزاد راه بندر امام خمينی (ره) – حد فاصل ميدان بادبان تا فلكه پليس ر

دستگاه برگذارکننده : اداره کل بنادر و کشتيرانی بندر امام خمينی (ره)/ وز
مهلت : ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد ونصب تعداد دو دستگاه بالابر تلسکوژی با ارتفاع کاری ۱۲ متری

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيستم قابل حمل خورشيدی با کليه متعلقات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۰۰۰۰۰ متر کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰×۳

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی