آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه چوبی اشباع شده

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع يراق آلات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۵۰۰۰ دستگاه کنتور ديجيتالی سه فاز با قاب

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ۱۱۰۰۵/۹۴- خريد ۱۲۰ دستگاه برقگير به همراه شمارنده

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۴ - خريد ۶۰ دستگاه مفصل و سركابل ۶۳ كيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۴/۴۱ـ سيم کشی خط انتقال ۱۳۲ کيلو ولت چهار مداره اختيارآباد – تقاطع زنگی آباد – کاظم آباد

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۲۰۱۶/۹۴ - کابل کشی ۶۳ کيلوولت سعادت آباد - فراز

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شناسايی تامين کنندگان جهت خريد سيستم مطبوع VRF ( فراخوان ۴-۷/۹۴ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۲۰۰ دستگاه بی سيم دستی و ۱۵۰ دستگاه بی سيم خودرويی

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۲۰۱۵/۹۴ - توسعه فيدر ترانسفورماتور سوم پست ۲۰/۶۳ پاسداران

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۱۰۰۷/۹۴- خريد کليد و سکسيونر ۴۰۰٬۲۳۰و۶۳ کيلوولت جهت پستهای انتقال

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه عمومی ۳۱۳۴/۹۴ : خريد يكدستگاه رطوبت گير آنلاين روغن ترانسفورماتور

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و تامين تجهيزات نصب و راه اندازی كابل فيبرنوری پشتيبان ساختمان مركزی راه آهن )عباس آباد) الی سا

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : عمليات بهسازی و نوسازی شبكه كابل فيبرنوری محور تبريز -تهران -بندرعباس (شماره مناقصه۲۴/۹۴/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی