آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۲۳ دستگاه ترانسفورماتور روغنی کم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : خريد تجهيزات٬ نصب٬ اجرا و آموزش سيستم های حفاظت الکتونيک سکوی حفاری نيمه شناور اميرکبير

دستگاه برگذارکننده : شرکت نفت خزر/ وزارت نفت
مهلت : ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : مناقصه تقاضای شماره DP۹۰-۶۵۷۳۸۱۰۰۶۱-AOخريد ۵دستگاه کولد کاتر

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۰۳ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات رايانه ای مورد نياز برای راه اندازی سامانه اطلاع رسانی ديجيتال (شامل ۸۰دستگاه رايانه،..

دستگاه برگذارکننده : شرکت ساخت وتوسعه زيربناهای حمل و نقل کشور/ وزارت ر
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه توزيع برق شهرک صنعتی بوشهر۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۲۱۰۰۱/۹۵ - خريد کابل های فشار ضعيف و ۲۰ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع برقگير

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه بتونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع يراق آلات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کابل خودنگهدار

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تعداد ۹۰ دستگاه کولر اسپليت گرمايشی و سرمايشی ( توليد ايران) مورد نياز مدارس استان گلستان

دستگاه برگذارکننده : اداره کل نوسازی مدارس گلستان/ وزارت آموزش و پرورش
مهلت : ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تحديد اول خريد اجناس مکانيکی ٬ برودتی و گازی

دستگاه برگذارکننده : موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازي/ وزارت جهاد کش
مهلت : ۲۶ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی