آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۶۱۰۰۰ متر انواع كابل پروتودور مسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۰۶۰۰ عدد انواع كلمپ انشعاب و ارتباط خط و ۲۰۰۰۰ عدد كلمپ شكافدار مسی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۰۰۰ عدد انواع پايه مقره و ۱۰۰۸۰ عدد انواع دستك

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۷۰۰۰ دستگاه چراغ خيابانی ۵۰ وات و ۳۰۰ دستگاه چراغ خيابانی ۲۰ وات LED

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۲۰۰۰ متر كابل خودنگهدار ۱۶*۲ و ۴۵۵۰ متر كابل خودنگهدار ۱۲۰*۳

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۲ دستگاه مانيتور صنعتی ۴۶ً LED بدون لبه با تمامی متعلقات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين و نصب و راه اندازی ادوات و تجهيزات سطح سنجی آبهای زيرزمينی

دستگاه برگذارکننده : شرکت آب منطقه ای زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۱۱/۹۳ - تأمين تجهيزات و اصلاح فونداسيون خطوط ری - رجايي-آوينی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تجديد آگهی فراخوان ارزيابی کيفی ۱۲۰۲۲/۹۴-انبارداری و ترخيص و حفاظت کالای برق منطقه ای تهران

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۰۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تجديد آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۱۰۰۷/۹۴- خريد کليد و سکسيونر جهت پست های انتقال

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : پروژه های عمرانی تامين برق روستای آب تلخ سرخس و برقرسانی به مسکن مهر شهرستانهای سبزوار،فريمان وکاشمر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی / وزارت نير
مهلت : ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : برداشت و جمع آوری اطلاعات شبکه فيبر نوری برق منطقه ای زنجان و تجهيزات مخابراتی پست های مربوطه

دستگاه برگذارکننده : مديريت شبکه برق ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تجديدآگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه ۱۲۰۱۹/۹۴خريد،نصب وراه اندازی تجهيزات‌ذخيره سازی داده‌شركت برق

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : تجديد فراخوان شناسايی تأمين کنندگان جهت خريد کابل خط ۶۳ کيلوولت ( تا سقف ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ۸-۷/۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : انجام خدمات مهندسی مشاوره طراحی پروژه های توزيع برق در شهرستانهای ۹گانه استان (مناقصه۹۴-۷۵۳)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

خبرنامه تخصصی