دعوتنامه

موضوع : خريد انواع تير سيمانی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی / وزارت نير
مهلت : ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان شناسايی توليد کنندگان ترانسفورماتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع کنتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
مزايده

موضوع : مزايده فروش اقلام مازاد و اسقاط شامل آهن آلات٫ لوازم اداری

دستگاه برگذارکننده : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران/ وزارت نفت
مهلت : ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و تکميل اجرای سيستم تله متری خط کوهرنگ و انشعابات در مسير

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث شبکه برق فشار متوسط هوايی محور مهر-اخند-عسلويه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه و شهرسازی لارستان/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
مزايده

موضوع : ۲) مزايده فروش ۳۰تن سيم مسی اسقاط موجود در انبار)۹۵-۲)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : ۱) مزايده فروش اجناس موجود در انبارهای اسقاط و مستعمل(۹۵-۱)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۲۰۲۴/۹۴- تعويض هادی خط ۴۰۰ کيلوولت پست ورامين

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهي‌فراخوان‌ارزيابی کيفي‌مناقصه ۲۲۰۲۵/۹۴عمليات‌اجرايي‌آب‌بندی کانال ها و تونل برق‌کريم‌خان- قورخانه

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : بهسازی و نوسازی شبکه برق ايستگاه راه آهن ريگ

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه آهن يزد/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۲ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۰۲/س م/۹۵ خريد ۱۸ قلم لوازم برقی فشار قوی

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۵ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی كيفی ۲۱۰۰۲/۹۵ - خريد سيم هادی و يراق آلات خط ۴۰۰ جلال - ری شمالی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد۵۱۰دستگاه انواع ترانس کم تلفات کم ظرفيت

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع برق استان لرستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : احداث فونداسيون خط ۴ مداره ۲۳۰ و۶۳ کيلوولت قائمشهر- ايستگاه ۶۳/۲۳۰/۴۰۰ کيلوولت مرکز ( محدود ۳-۱/۹۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی