آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : به ارزيابی كيفی :۹۴/۱۱۰ـجهت انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزيع در استان کرمان

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع ترانسفورماتور کم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق شهرستان مشهد/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد تجهيزات پروژه شبكه اميد يك ارتباطات زيرساخت كشور

دستگاه برگذارکننده : شرکت ارتباطات زيرساخت/ وزارت ارتباطات و فناوری اطل
مهلت : ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه، نصب و راه اندازی يك دستگاه ديزل ژنراتور به قدرت standby ۵۵۰kva به همراه كانوپی و كوپله فابريك

دستگاه برگذارکننده : معاونت برنامه ريزی و پشتيبانی وزارت کشور / وزارت ک
مهلت : ۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای ۱۲۰۱۰/۹۴ - تهيه مصالح و اجرای سيستم اعلام و اطفاء حريق انباركل

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه عمومی ۳۱۳۳/۹۴:خريد ترانسفورماتور تصفيه خانه آب شهيد بهنام محمدی مسجدسليمان

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه عمومی ۳۱۳۹/۹۴: خريد تجهيزات ابزار دقيق تصفيه خانه آب شهيد بهنام محمدی مسجدسليمان

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفی اجرای سامانه پايش شناورهای ماهيگيری(vms)آبهای ساحلی کشور

دستگاه برگذارکننده : سازمان شيلات ايران/ وزارت جهاد کشاورزی
مهلت : ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه :۹۴/۱۰۴ـخريد رله های حفاظتی

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۲۵۰ دستگاه بی سيم FM

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نصب تجهيزات ATC ايستگاهی محور شرق و مطهری - سرخس(شماره مناقصه ۲۲/۹۴/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نصب تجهيزات ATC ايستگاهی محور يزد و اصفهان (شماره مناقصه ۲۱/۹۴/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نصب تجهيزات ATC ايستگاهی محور تهران تبريز ( شماره مناقصه ۲۰/۹۴/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۲ قلم كابل كابل مدار خط ( شماره مناقصه : ۱۹/۹۴/۳۳ )

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه :۹۴/۱۰۱ـنصب ، تست و راه اندازی ۱۷ دستگاه سلول و فيدر ۲۰ کيلوولت در پست عنبرآباد ۲

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی