آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۴/۱۶۶ تقاضای ۳۴۱۲۸۴۰۶۰۴ خريد دستگاه عيب ياب کابل

دستگاه برگذارکننده : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي/ وزارت نفت
مهلت : ۱۲ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : بهينه سازی پستهای برق فشار متوسط طبس - بيشه در - چادر ملو

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه آهن شرق/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای پروژه های عمرانی توسعه و اصلاح شبکه توزيع برق روستايی سرخس و قوچان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی / وزارت نير
مهلت : ۱۴ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۵۰۰ دستگاه رزبری پای و متعلقات مربوطه

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۴- خريد ۳۰ دستگاه مفصل و ۳۰ دستگاه سرکابل ۶۳ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۱۱/۹۵ تامين، نصب و راه اندازی الكتروموتور فيدپمپ

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۰۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۱۰/۹۵ خريد، نصب و راه اندازی ۱۳۰ سل باتری پلانته

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۱۱ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شناسايی تامين کنندگان جهت خريد هادی پرظرفيت ۱-۷/۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين٫نصب٫راه اندازي٫آموزش٫مستند سازی و خدمات پس از فروش سامانه نظارت تصويری پايانه کالای تهرامن

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۰۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۳۰۰ عدد کامپيوتر به همراه صفحه کليد و موس تحت مناقصه شماره ۲۲۹۷-۳-۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برون سپاری بخشی از فعاليت های عمليات و پشتيبانی بهره برداری

دستگاه برگذارکننده : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي/ وزارت نفت
مهلت : ۰۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد۲۰۰۰متر کابل خودنگهدار۱۶*۲و۴۵۵۰مت کابلخودنگهدار۱۲۰*۳

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۸ دستگاه مودم مخصوص اتوماسيون

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد٫نصب و راه اندازی سيستم گرمايشی و سرمايشی جی اچ پی با ۲ سال گارانتی تعويض

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۰۷ / ۰۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری بهره برداری بن و سامان (مناقصه ۹۵-۴)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۹ / ۰۲ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی