آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۴۰۰ دستگاه ماشين سوزن الکتريکيS۷۰۰K و متعلقات ( شماره مناقصه ۴/۹۴/۳۳)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل ارتباطات و علائم الکترکی راه آهن جمهوری ا
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه شماره ۲۱۰۰۵/۹۴ - خريد ۲۳ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و کمکی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : انجام خدمات تجهيز، نصب وراه اندازی پست برق و برق رسانی به مركز SC۲تبريز-۶۹/۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت ارتباطات زيرساخت/ وزارت ارتباطات و فناوری اطل
مهلت : ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه :۹۴/۷۶ـخريد قطعات مورد نياز و انجام تعميرات اساسی مولد ديزلی نيروگاه جيرفت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : تعمير و نگهداری تجمعی تجهيزات ارتباطات محور هرمزگان

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه آّهن هرمزگان/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۲۲-۹۴ خريد انواع جمپر و فيدر و کانکتور جهت طرحهای فاز ۶ ارتباطات سيار

دستگاه برگذارکننده : شرکت مخابرات ايران/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا
مهلت : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد , نصب تجهيزات و ارسال تصاوير ( ITS)تعداد ۴ سايت دوربين نظارت تصويری جاده ای

دستگاه برگذارکننده : سازمان حمل ونقل وپايانه های استان چهار محال وبختيا
مهلت : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی عمومی ۲۵۷/۹۴: خريد ترانسفورماتورهای ولتاژ و جريان جهت پستهای بلافصل نيروگاهی

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد دو دستگاه ديزل ژنراتور

دستگاه برگذارکننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد/ وزارت به
مهلت : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۴/۸۳ـ عمليات احداث فونداسيون، خريد و اجرای سيستم زمين برجهای خط ۱۳۲کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : تهيه تجهيزات حمل ونصب وراه اندازی تجهيزات سيستم ژايش کيفی وکنترل از راه دور تأسيسات آبرسانی فريمان

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : انجام تغييرات و نصب سه دستگاه کنتور ايستگاه های سيمان سامان٬سيمان غرب و سيمان فرامان.

دستگاه برگذارکننده : شرکت گاز استان کرمانشاه/ وزارت نفت
مهلت : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد چراغ لاک پشتی ۲۰ وات LED

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد تجهيزات و خدمات توسعه شبکه IP زيرساخت مناقصه ۵۸/۹۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت ارتباطات زيرساخت/ وزارت ارتباطات و فناوری اطل
مهلت : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : طراحي٫تامين تجهيزات٫نصب٫راه اندازي٫آموزش وپشتيبانی سيستم مانيتورينگ ايستگاههای تقليل فشارگازاستان اردبيل.

دستگاه برگذارکننده : شرکت گاز استان اردبيل/ وزارت نفت
مهلت : ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۴

خبرنامه تخصصی