آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای شهرستان سرباز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای شهرستان ايرانشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه های برق روستاهای ناحيه دو شهرستان زاهدان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی خريد سيم محافظ OPGW خط انتقال ۲۳۰ کيلوولت داريان – اورامانا

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای غرب / وزارت نيرو
مهلت : ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه توسعه شبکه برق روستاهای شهرستان نيکشهر

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : اداره حجمی /زمانی امور انبار نفت ٫ستاد و سوختگيری هواپيمايی نطقه سبزوار

دستگاه برگذارکننده : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران/ وزارت نفت
مهلت : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع پايه چوبی اشباع شده

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع مقره سليکونی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريدانواع ترانسفورماتورهای کم تلفات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه ۹۵/۲۱۰۰۶- خريد ترانس های قدرت و كمكی جهت پستهای انتقال

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول- تجديد مرتبه اول مناقصه شماره ۱-۲۷۲۹ -۵-۳۰۰۷۸ (خريد تعداد ۸ دستگاه الكتروموتور ضد انفجار بر

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تست لوازم اندازه گيری غيرديماندی نواحی آذربايجانغربی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵/۶۷ـ خريد يکدستگاه تست فوران – يک دستگاه کشش سطحی – يکدستگاه تانژانت دلتا

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه۹۵/۴۸ـخريد تابلوهای شماره ، گردش فازی و کد ديسپاچينگ خطوط

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه نوبت دوم اجرای کابل کشی و نصب روشنائی در بلوار ورودی شهر

دستگاه برگذارکننده : استانداری اصفهان/ وزارت کشور
مهلت : ۲۹ / ۰۹ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی