آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي۹۵/۷۰ـحمل ، استقرار ترانسفورماتور قدرت روی فونداسيون و راه اندازی آن در پست زهکوت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی کيفي۹۵/۶۹عمليات ساختمانی احداث اتاق کنترل وجاده های داخلی وساير کارهای باقی مانده پست زهکلوت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد لوازم يدکی کارخانه پتاس خور و بيابانک

دستگاه برگذارکننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران/ و
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و نصب دوربين مداربسته در محوطه انبار مركزی شركت توزيع برق استان كردستان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريدتجهيزات اتوماسيون جهت ۱۱۴کليدهوايی شامل(مودم -آنتن ومتعلقات جانبی)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريدتجهيزات قطع کننده هوايی باالزامات اتوماسيون شبکه شامل ريکلوزروسکشن لايزرو

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان شمالي/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۲. خريد انواع کابل ( مناقصه ۰۷۹۵-۹۵۴۲ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۹۵/۲۳۰۰۲- احداث پست ۶۳/۲۳۰ کيلوولت گلستان (EPC)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. خريد انواع تير بتونی ( مناقصه ۰۷۹۶-۹۵۴۳ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۴. احداث شبکه های تک تيری (۲) پراکنده شهرستان شهرکرد ( مناقصه ۹۵-۳۵ تجديد نوبت اول )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد و تعويض رله های الکترومکانيکی به الکترونيکی واحد بخار نيروگاه لوشان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توليد نيروی برق لوشان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی صلاحيت (جهت تهيه

موضوع : فراخوان عمومی شناسايی تامين کنندگان کالا و تجهيزات نيروگاهی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توليد نيروی برق لوشان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۰۹ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۲۴/س م/۹۵ خريد ۱۳قلم انواع باطری شارژ

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MD۹۹-۹۴۴۳۳۲۵-RLخريد P.F : TURBO COMP GTK۱۰-۳ NEVSKY ZAVOD

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MD۹۹-۹۰۴۰۳۲۲-MKخريد P.F : LOW PRESSURE COMPRESSOR CYLINDER

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۵
فراخوان:

خبرنامه تخصصی