fron2

بخش دانشی ایکهربا با نام الکتریکا بارگذاری شد

از مدت ها پیش با هدف افزایش کیفیت سایت تصمیم به تغییراتی در ساختار و قالب سایت گرفته شد، لذا با تکیه بر چندین ماه نظرسنجی، بررسی و تحلیل امروز شاهد اولین فاز تغییرات می باشید. در طراحی قالب جدید سعی شده است تا حد امکان اصول کاربردپذیری و دسترسی کاربر رعایت شود تا کاربران[…]