نخستین همایش انرژی، ساختمان و شهر

نخستین همایش انرژی، ساختمان و شهر

حمایت گروه ایکهربا از نخستین همایش انرژی، ساختمان و شهر
در نخستین همایش انرژی، ساختمان و شهر، سعی بر آن است تا با تمرکز بر روش های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها، مجتمع های مسکونی و تجاری و همچنین تاسیسات شهری، بستر مناسبی برای تبادل افکار میان متخصصین، پژوهشگران، مدیران و برنامه ریزان در این حیطه فراهم نماید.